Prekių katalogas
Krepšelis

Taisyklės ir sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale

įregistruotas privatusis juridinis asmuo MB „Home ABC“, juridinio asmens kodas 305975112,

registracijos adresas - Ragainės g. 5G-K3, Klaipėda LT-92196, buveinės adresas - Ragainės g.

5G-K3, Klaipėda LT-92196.

1.2. homeabc.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://homeabc.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra

apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi

tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų

aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas, taip pat

juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ,

elektroninio pašto adresas, Pirkėjo lytis ir amžius.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.homeabc.lt taisyklės.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi homeabc.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius

duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).


2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio

„Susipažinau su mega-sport.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis

dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei

apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių

pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje mega-sport.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius

pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.homeabc.lt

arba joje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių

redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.homeabc.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje

homeabc.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas

Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt.


3. Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį homeabc.lt tvarkytų

veiklos analizės tikslais.

3.2. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą Pardavėjas vykdant užsakymą ar

teikiant kitas paslaugas – galėtų perduoti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar

kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi,

kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo

ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės

galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt.

3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai,

jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama,

jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų

teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo,

ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant

kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.1 ir 10.5 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto

darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę

patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens

tapatybės identifikavimui.

3.7. Jei Pirkėjas, pageidauja užsakyti elektroninėje parduotuvėje mega-sport.lt siūlomas Pardavėjo

partnerių paslaugas, jis privalo išreikšti sutikimą, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys būtų

perduodami atitinkamam Pardavėjo partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo

tikslu.

3.8. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės homeabc.lt

paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą

informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio homeabc.lt internetinės parduotuvės lankytojo

atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės

parduotuvės homeabc.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią

informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat

turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje),

tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės mega-sport.lt funkcijos jam gali būti

neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų

įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės

nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt nurodytais kontaktais.

3.9. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti

Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai

adresu Ragainės g. 5G-K3, LT-92196, Klaipėda, Lietuva, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą

paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@homeabc.lt iš

Taisyklių 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą

ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą

bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.


4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje mega-sport.lt dviem būdais:

4.1.1. užsiregistruodamas svetainėje www.mega-sport.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir

slaptažodį);

4.1.2. nesiregistruodamas svetainėje www.homeabc.lt

4.1.3 telefonu

4.1.4 Pardavėjo parduotuvėse

4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose

Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui

būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir

elektroninio pašto adresą, papildomai gali nurodyti savo lytį ir amžių. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu

elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini

prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų

perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar

tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį,

paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo –

pardavimo santykiai.

4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės homeabc.lt duomenų

bazėje.


5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt šių

Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių

nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.


6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve homeabc.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų

sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs svetainėje www.homeabc.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve

mega-sport.lt be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens

duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys,

Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems

asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis.

Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo

Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar

prieinami tretiesiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo

nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.mega-sport.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei

vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi

tretiesiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas

tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti

pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.


7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.homeabc.lt funkcijas, svetainėje esančių

elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės homeabc.lt veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt, teikimo

apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar

paslaugų dalį.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią

sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių

krepšelį.

7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.homeabc.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo

savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti

Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.homeabc.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo

Paskyrą.

7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs

Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi)

darbo dienas.

7.7. Pardavėjas, esant aplinkybėms dėl kurių jis negali įvykdyti užsakymo gali vienašališkai anuliuoti

užsakymą apie tai žodžiu ar raštu įspėjęs pirkėją. Jei pirkėjas yra sumokėjęs už prekes, pardavėjas

grąžina pinigus pirkėjui per 5 darbo dienas.


8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis

sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės mega-sport.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją,

t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti aktyvių ar nebaigtų vykdyti užsakymų Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose

nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje

nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis

sąlygomis.

8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja

pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius

priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui

sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais

atvejais atšaukti užsakymą.


9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos

eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. banko pavedimu;

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas

pasirinko Taisyklių 9.2.3 p. nurodytą atsiskaitymo būdą, o užsakomos prekės Pardavėjas neturi

sandėlyje, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo sumokėti avansu dalį kainos, kaip užstatą už prekės

pristatymą) pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo

terminas.

9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros,

kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo

registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui

momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių

kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini

pateikti duomenys.

9.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus,

prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip

prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės

pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti

prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 14

(keturiolika) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos

visos jo sumokėtos sumos.


10. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių

10.2 – 10.5 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti www.homeabc.lt

10.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugą:

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens

tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo

pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu,

Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.2.4. Į prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas –

šią paslaugą pirkėjas privalo užsisakyti atskiru susitarimu papildomai. Prekės pristatomos nurodytu

adresu iki lauko durų.

10.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

10.3.1. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo

metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens

tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo

pažymėjimą).

10.3.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais

terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Jei užsakytų prekių Pardavėjas neturi sandėlyje arba prie

prekės aprašymo nurodytas preliminarus prekių pristatymo terminas, po užsakymo patvirtinimo

Pardavėjas informuoja Pirkėją apie tikslų prekių pristatymo terminą. Patvirtindamas šias Taisykles

Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo

nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir

suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų

pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų

kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu

patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui

pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos

būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės

(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista),

prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai

pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti

laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų,

Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo

pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus

galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas

buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei

Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui,

užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

10.7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas

nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.


11. Prekių kokybės garantija

11.1. Kiekvienos homeabc.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės

esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma,

spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl

Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama

perskaityti prekės aprašymą arba kreiptis į Pardavėją dėl prekių savybių detalesnio aprašymo.

11.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės

garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

11.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus

netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.


12. GARANTIJOS SĄLYGOS

12.1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame garantiją, kuri apima nemokamą prekių

defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prekių gamybos procese,

pašalinimą. Šios garantinės sąlygos galioja visai MB "Home ABC" parduodamoms prekėms, jei

garantinio talono pastabose nenurodyta kitaip.

12.2. Bendros nuostatos.

12.1. Pieš pradedant naudoti prekę, būtina atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir

susipažinti su techninėmis specifikacijomis.

12.2. Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos garantinio laikotarpio metu.

12.3. Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje

oro temperatūra yra nuo +10 iki +35˚C, o santykinė oro drėgmė neviršija 80% esant 25˚C

temperatūrai. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų bei dulkių.

12.4. Transportavimo metu esant žemesnei nei +5 ˚C temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant, reikia

palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 3 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.

12.5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro

temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 2

valandas.

12.6. Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris

yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei

stabilizatorius.

12.7. Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje,

arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip

ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

12.8. Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų

pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

12.3. Garantiniai įsipareigojimai.

12.3.1. Prekių garantinis laikotarpis prasideda pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data

nustatoma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

12.3.2. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą arba kasos

aparato čekį) ir garantinio remonto taloną, bei tiksliai nurodžius defektą arba įrenginio veiklos

nesklandumus.

12.3.3. Garantinis remontas atliekamas adresu: Ragainės g. 5G-K3, LT-92196, Klaipėda, Lietuva.

Garantiniam remontui prekę arba detalę pristato ir atsiima, arba transporto išlaidas apmoka klientas.

Atskiru susitarimu Garantinis remontas gali būti atliktas Pirkėjo adresu.

12.3.4. Techninio skyriaus darbuotojo atvykimą kliento nurodytu adresu šiuo metu neteikiamas.

12.3.5. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu

prietaisas pristatomas be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus

prekės transportavimo metu.

12.3.6. Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamos prekės komplektacija atitinka tą, kuri buvo

prekę pristatant. Dėl komplektacijos neatitikimo, vėliau pretenzijos nepriimamos.

12.3.7. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, visas išlaidas,

susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka

savo sąskaita.

12.3.8. Prekė keičiama arba grąžinami pinigai, jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę

garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neįmanoma pašalinti.

12.3.9. Jeigu keičiamą dalį reikia siųsti iš gamintojo, garantinis remontas gali užtrukti iki 30 darbo

dienų.

12.3.10. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas jos neatsiima,

po 30 dienų nuo remonto užbaigimo MB "Home ABC" pradeda taikyti saugojimo mokestį - €0,80 per

dieną.

12.3.11. Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo) dėl

prietaiso garantinio remonto, viso prietaiso, ar atskirų komplektuojamųjų dalių pakeitimo.

12.3.12. Garantija netaikoma natūraliai besidėvinčioms dalims. Natūraliam prekės nusidėvėjimui arba

mechaniniams pažeidimams Garantija netaikoma.

12.3.13. Garantija netaikoma aksesuarams.

12.4. Garantija netenka galios jei:

12.4.1. Yra pasibaigęs garantinio aptarnavimo terminas.

12.4.2. Nepateikiami originalūs įsigijimo dokumentai: garantinis talonas ir pirkimo čekis (PVM sąskaita

faktūra).

12.4.3. Pažeisti apsauginiai lipdukai.

12.4.4. Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų

susidėvėjimo.

12.4.5. Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, arba nesilaikant eksploatavimo sąlygų, nurodytų

įsigytos prekės instrukcijose. Prekės defektai atsirado dėl dulkių ir lubrikavimo trūkumo.

12.4.6. Prekė buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar į ją pateko pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai

(ko pasekoje pasireiškė korozija, oksidacija ir pan.).

12.4.7. Gedimai yra sukelti stichinės nelaimės (pvz., potvynis, žaibas, žemės drebėjimas ir t.t.).

12.4.8. Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių.

12.4.9. Eksploatacinės medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz., naudojami

netinkami elementai).

12.4.10. Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba

rekomenduojamos gamintojo arba pardavėjo.

12.4.11. Gedimas įvyko dėl programinės įrangos (pvz., kompiuterinio viruso) savavališko

modifikavimo.

12.4.12. Gedimas įvyko dėl netinkamo įrenginio surinkimo, jei įrenginio surinkimą atliko ne MB “Home

ABC” įgaliotas asmuo.

12.5. Ginčai.

12.5.1. Visi ginčai, kilę dėl garantinio aptarnavimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nepavykus

susitarti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


13. Prekių grąžinimas ir keitimas

13.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo.

13.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo, išskyrus atvejus dėl:

13.1.1.1. dovanų kuponų pardavimo;

13.1.1.2. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam

pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių

savybių praradimo (netekimo).

13.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo

prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@homeabc.lt,

pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pardavėjas suteikia galimybę nemokamai grąžinti

prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.

13.1.3. Taisyklių 13.1.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė

nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

13.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir

originalia pakuote.

13.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo

pat metu.

13.1.6. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt įsigijo prekių komplektą ir vadovaudamasis

Taisyklių 13.1.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti užsakymo tam tikros (tam tikrų) prekės

(prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali

pasinaudoti Taisyklių 13.1.1 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo

atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 13.1.3 punkte numatytų

reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna homeabc.lt.

13.2.1. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija,

jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia

pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kuria

buvo parduotos.

13.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija,

Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo

dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@homeabc.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas

prekes.

13.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, taikomos

Taisyklių 12.1 punkto nuostatos.

13.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolika) darbo dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės

grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta homeabc.lt

nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar

atsiėmimo dienos.

13.2.5. Taisyklių 13.2.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė

nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

13.2.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo

pat metu.

13.2.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt įsigyja prekių komplektą ir

vadovaudamasis Taisyklių 13.2.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo

užsakymo tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių

komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 13.2.1 punkte numatyta teise tik visų

komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka

Taisyklių 13.2.5 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą

prekių komplektą.

13.2.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje

elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

13.2.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad

ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos

siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti,

netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.2.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.

13.3. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes.

12.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis

Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių

patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio

17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos

naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

13.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia

gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms,

Pirkėjas turi grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

13.3.2.1. kad prekės gamybos defektai būtų pašalinti, o jei to neįmanoma padaryti pakeisti prekę į

tokią pačią ar analogišką prekę;

13.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

13.3.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų

Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

13.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas

yra esminis užsakymo pažeidimas.

13.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 13.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo

pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 13.3.2 punkte

numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 13.3.2

punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

13.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

13.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@homeabc.lt, pranešime privaloma nurodyti

grąžinamas prekes;

13.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

13.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

13.3.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14

(keturiolika) darbo dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, jei prekės garantijos talone

nenumatytas ilgesnis prekės grąžinimo terminas.

13.3.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo

pat metu.

13.3.7. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt įsigijo prekių komplektą ir viena komplekto

dalis arba visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui

visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių yra pažeista Taisyklių 12.3.14

punkte numatytu būdu, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse

nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

13.3.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas jei jam buvo

pateiktos prekių aprašymus atitinkančios prekės. Jei pirkėjas gavo nekokybiškas Prekes, Pardavėjas

savo lėšomis pakeičia prekes kokybiškomis arba savo lėšomis pasiima prekes iš Pirkėjo.

13.3.10. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje

elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

13.3.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę,

kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. homeabc.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos

siuntimo metu. mega-sport.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti,

netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.3.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna homeabc.lt.

13.3.13. Dėl prekių, pirktų iš homeabc.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų

partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

13.3.14. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos

(paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir

t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos

netinkamai ar ne pagal paskirtį.

13.4. Prekių grąžinimas ir keitimas kitais atvejais

13.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per

14 (keturiolika) darbo dienų, informuoti Pardavėją el. paštu info@homeabc.lt. Pardavėjas įsipareigoja

pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų

prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt)

darbo dienų po to, kai prekes gauna MB “Home ABC”


14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas

pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius

padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve mega-sport.lt.

14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą

tretiesiems asmenims. Jei homeabc.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,

prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas

šį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog

Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su

šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje homeabct.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų

asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus

šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos

teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti

perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

14.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas

užsisako naudodamasis elektronine parduotuve homeabc.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų

vykdymo.

14.7. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai,

kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.


15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

15.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje homeabc.lt įvairias akcijas ar

žaidimus.

15.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip

pat jas panaikinti.


16. Apsikeitimas informacija

16.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu

elektroninio pašto adresu.

16.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje

„Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

17.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti

per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka.

Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui. Naudodamiesi šiuo tinklapiu, taip pat ir patekę iš kito tinklapio jūs sutinkate su slapukų naudojimu.