MB „Home ABC“ PRIVATUMO POLITIKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MB “Home ABC“, įmonės kodas 305975112, buveinės adresas Ragainės g. 5G-K3, Klaipėda.

(toliau – Bendrovė), saugodama bei gerbdama savo klientų, įskaitant Bendrovės interneto svetainės

https://homeabc.lt (toliau – Svetainė) pirkėjų bei lankytojų (toliau – Klientai), kandidatų į darbo vietas

(toliau - Kandidatai), Bendrovės administruojamų tinklaraščių internetiniais adresais

https://homeabc.lt (toliau Bendrovės administruojami tinklaraščiai) lankytojų teisę į asmens duomenų

apsaugą bei privatumą, įsipareigoja sąžiningai bei teisėtai tvarkyti bei prižiūrėti Klientų, Kandidatų,

Bendrovės administruojamų tinklaraščių lankytojų bei Bendrovės administruojamo tinklalapio lankytojų

(toliau kartu visi šiame punkte nurodyti asmenys vadinami duomenų subjektai) pateiktus asmens

duomenis.

2. Šia privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuojama duomenų subjektų asmens duomenų

rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarka bei principai.

3. Politika įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES)

2016/679 dėl fizinių asmens apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės

aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatos.

4. Naudojantis Bendrovės Svetaine ar perkant prekes iš jos, taip pat naudojantis Bendrovės

administruojamais tinklaraščiais ar Bendrovės administruojamu tinklalapiu duomenų subjektai sutinka

su Politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Politika, kai registruojantis Svetainėje po

Politika pažymima varnelė „susipažinau“. Bendrovės administruojamų tinklaraščių bei Bendrovės

administruojamo tinklalapio lankytojai laikomi susipažinę su Politika, kai registruojantis juose po

Politika pažymima varnelė „susipažinau“. Politika taip pat skelbiama Svetainės skiltyje „Privatumo

politika“, taip pat Bendrovės administruojamuose tinklaraščiuose ar Bendrovės administruojamame

tinklalapyje duodant nuorodą į Politiką. Šis punktas netaikomas tiems veiksmams, kuriems reikia

atskiro duomenų subjekto sutikimo.


II. POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

5. Politikoje vartojamos šios sąvokos:

5.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio

tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra

asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,

kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto

identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės,

ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

5.2. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas

tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais,

kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

5.3. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su

asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai

rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava,

susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais

naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba

sunaikinimas.

5.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens

duomenis.

5.5. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama

naršant Svetainėje, Bendrovės administruojamuose tinklaraščiuose bei Bendrovės

administruojamame tinklalapyje ir yra saugoma duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame

įrenginyje.

5.6. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims

prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių.

5.7. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR bei Lietuvos

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

III. TVARKOMŲ DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS,

TIKSLAI BEI TVARKYMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

6. Bendrovė renka asmens duomenis apie:

6.1. Klientus, kurie registruojasi gauti Bendrovės naujienlaiškius, taip pat Bendrovės administruojamo

tinklaraščio https://homeabc.lt lankytojus, kurie pageidauja gauti naujus straipsnius. Renkami bei

tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas.

6.2. Klientus, kurie registruojasi Svetainėje. Renkami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas,

pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl Bendrovės

siunčiamos informacijos. Kai Klientas iš Svetainės perka prekes, papildomai renkami bei tvarkomi

asmens duomenys, susiję su prekių tiekimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės,

bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo pateikia papildomai savo iniciatyva, registruojantis bei perkant

prekes. Asmens duomenys yra saugomi Kliento bei Bendrovės bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10

(dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui;

6.3. Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių bei Bendrovės administruojamo tinklalapio

lankytojus (žr. skyrių „Slapukai“);

6.4. Socialinių tinklų naudotojus, kurie kreipiasi į Bendrovę per Bendrovės paskyras socialiniuose

tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. skyrių „Socialiniai tinklai“);

6.5. Kandidatus (žr. skyrių „Kandidatai“);

6.6. Bendrovės administruojamų tinklaraščių bei Bendrovės administruojamo tinklalapio

užsiregistravusius lankytojus. Renkami asmens duomenys: identifikaciniai duomenys (vardas,

pavardė, el. pašto adresas). Rašant komentarus nurodomas el. pašto adresas ar socialinio tinklo

paskyra. Tikslas - užtikrinti, kad komentarai būtų etiški ir kad būtų galima greitai identifikuoti vartotoją,

pažeidus LR įstatymus. Asmens duomenys, parašius komentarą, yra saugomi 5 metus nuo

komentaro parašymo.

7. Surinkti duomenų subjektų asmens duomenys naudojami šiais tikslais:

7.1. Kliento identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje ir (ar)

prisijungiant prie Kliento paskyros, Kliento pateikto prekių pirkimo užsakymo apdorojimui ir įvykdymui.

Taip pat kitų duomenų subjektų identifikavimui Bendrovės administruojamuose tinklaraščiuose bei

Bendrovės administruojamame tinklalapyje jiems registruojantis juose ir (ar) rašant komentarus;

7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens sutikimo pagrindu: Klientams bei Bendrovės

administruojamo tinklaraščio internetiniu adresu https://homeabc.lt lankytojams siųsti

naujienlaiškius/naujus straipsnius, informaciją, pateikti pagal duomenų subjektų poreikius pritaikytą

turinį Bendrovės paskyrose socialiniuose tinkluose ar įsiminti aktualią informaciją.

7.3. Siekiant pagerinti Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių ir Bendrovės

administruojamo tinklalapio veikimą;

7.4. Atrankos į darbo vietą organizavimo tikslu Kandidato sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas

įdarbinimo paslaugas teikiančiam asmeniui ar Bendrovei atsiunčiant gyvenimo aprašymą bei kitą

informaciją (motyvacinį laišką, kt,);

8. Tvarkant duomenų subjektų asmens duomenis laikomasi šių principų:

8.1. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu bei yra tikslūs;

8.2. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais

ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

8.3. Duomenų subjektų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant

tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

8.4. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą

nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,

sunaikinimo ar sugadinimo.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TURIMOS TEISĖS BEI JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9. Duomenų subjektai turi šias teises:

9.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (pateikiama informacija, ar asmens duomenys yra

tvarkomi; su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija, numatyta BDAR 15 straipsnio 1 dalyje;

tvarkomų asmens duomenų kopija);

9.2. Teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;

9.3. Teisę reikalauti ištrinti duomenis (netaikoma, jei yra BDAR 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti

pagrindai), jei:

9.3.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

9.3.2. duomenų subjektas atšaukė sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų

subjekto asmens duomenis;

9.3.3. Duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį;

9.3.4. Duomenų subjekto asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

9.3.5. Kitais BDAR 17 straipsnyje nurodytais pagrindais.

9.4. Teisę reikalauti apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, jei:

9.4.1. Duomenų subjektas užginčija jo asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį

Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

9.4.2. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas

nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, bet prašo vietoj to apriboti jų naudojimą;

9.4.3. Bendrovei nebereikia duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jie

reikalingi Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

9.4.4. Kai duomenų subjektas pateikia prašymą nebetvarkyti jo asmens duomenų, kol bus patikrinta,

ar Bendrovės teisėti interesai yra viršesni už duomenų subjekto prašymą.

9.5. Teisę į duomenų perkeliamumą, jei tai nedaro neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms,

(t.y. teisė gauti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, kurie Bendrovei buvo pateikti

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, įskaitant teisę prašyti Bendrovės,

jog ši tokius duomenis persiųstu kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma), kai:

9.5.1. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

9.5.2. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu.

9.6. Teisę nesutikti, taip pat bet kuriuo metu vėliau nesutikti, jog Kliento ar Bendrovės administruojamo

tinklaraščio internetiniu adresu https://homeabc.lt lankytojo asmens duomenys būtų tvarkomi

tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant naujienlaiškių/naujų straipsnių siuntimą jų nurodytu

elektroniniu paštu. Bendrovė turi teisę nesutikti su tokiu asmens pageidavimu, jei jo asmens

duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už to asmens interesus,

teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Šiame punkte

nurodytam asmeniui nesutikus/vėliau nesutikus dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės

rinkodaros tikslais, tai nedaro jokio poveikio jo teisėms naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis

paslaugomis. Šiame punkte nurodytų asmenų asmens duomenys saugomi tiesioginės rinkodaros

tikslu iki atskiro jų atsisakymo. Asmens duomenys iš atsarginių kopijų (angl. back-up) ištrinami per 30

dienų nuo atsisakymo.

9.7. Teisę apskųsti Bendrovės veiksmus ar neveikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A.

Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. p. ada@ada.lt , interneto svetainė www.ada.lt , taip pat teismui LR

teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Politikos 9 punkte nurodytos teisės tam tikrais atvejais gali apriboti ar nutraukti duomenų subjektų

teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, jei duomenų subjekto asmens duomenys yra

būtini, siekiant toliau naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, išskyrus Politikos 9.6 punkte

nurodytą atvejį. Daugiau informacijos šiuo klausimu duomenų subjektas gali gauti Politikos 20 punkte

nurodyta tvarka.

11. Kreiptis dėl Politikos 9 punkte nurodytų teisių, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

(pateikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu

parašu ar suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir

nepakeičiamumą) duomenų subjektas turi teisę pateikus prašymą (toliau – prašymas) (prašymo

formą, duomenų subjektui pageidaujant, gali pateikti ir Bendrovė) el. p. info@homeabc.lt, siunčiant

paštu adresu Ragainės g. 5G-K3, LT-921926, Klaipėda, žodžiu telefonu +370 602 05645 ar

asmeniškai Bendrovės patalpose adresu Ragainės g. 5G-K3, Klaipėda. Šis punktas netaikomas, kai

duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14

straipsnius.

12. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų

subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais

pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

13. Savo teises duomenų subjektas turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą.

14. Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus

kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti atsakymą,

taip pat atstovaujamojo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo

kopiją.

15. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė turi teisę paprašyti papildomos

informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

16. Gavus prašymą, Bendrovė ne vėliau kaip vieną mėnesį nuo prašymo gavimo duomenų subjektui

pateikia informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti

informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo

priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

17. Jei prašymas pateiktas nesilaikant Politikos 12-14 punktuose nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis

nenagrinėjamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas duomenų subjektas apie tai

informuojamas, nurodant priežastis.

18. Atsakymas pateikiamas valstybine kalba. Jei prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis,

Bendrovė informaciją pateikia įprastai naudojama elektronine forma, išskyrus atvejus, jei duomenų

subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

19. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymą atliekami ir informacija teikiama neatlygintinai.

Esant akivaizdžiai nepagrįstam ar neproporcingam prašymui, įskaitant atvejus dėl pasikartojančio

turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal faktiškai patiriamas administracines

išlaidas.

20. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi

savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis registruotu laišku ar adresu Ragainės g. 5G-K3,

LT-921926, Klaipėda, el. p. info@homeabc.lt arba tel. +3706 02 05645.


V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS ASMENIMS

21. Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti teikiami:

21.1. Bendrovės darbuotojams, į kurių funkcijas įeina asmens duomenų tvarkymas bei kurie privalo

tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Tvarkydami

duomenų subjekto asmens duomenis, Bendrovės darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugos,

konfidencialumo bei kitų reikalavimų;

21.2. Valdžios institucijoms, esant jų teisėtam prašymui ar siekiant įgyvendinti teisės aktų

reikalavimus;

21.3. Duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, Bendrovės IT sistemą prižiūrinčiai įmonei). Bendrovė savo

veikloje pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos organizacinės ir

techninės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų subjekto asmens duomenų

tvarkymas atitiktų BDAR ir kitų teisės aktų reikalavimus.

VI. KANDIDATAI Į DARBO VIETAS

22. Bendrovė tvarko visą informaciją, kurią kandidatas pateikia Bendrovei, kandidatuodamas į tam

tikras pareigas. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį Kandidatas išreiškia Bendrovei ar

įdarbinimo paslaugas teikiančiam asmeniui, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą.

23. Kandidatas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą, tačiau tokiu atveju Bendrovė ar

įdarbinimo paslaugas teikianti įmonė turi teisę pašalinti Kandidatą iš kandidatų sąrašo, jei tolimesnis

kandidatūros svarstymas nėra įmanomas be jo asmens duomenų naudojimo.

24. Jei nebus išreikštas atskiras sutikimas, asmens, kaip Kandidato, asmens duomenys bus

sunaikinti per 5 darbo dienas pasirašius darbo sutartį.

25. Kandidatui nepraėjus atrankos bei jam išreiškus atskirą sutikimą, Bendrovė turi teisę įtraukti

kandidato asmens duomenis į Kandidatų duomenų bazę. Kandidatui bet kuriuo metu vėliau atšaukus

savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų įtraukti į Kandidatų duomenų bazę, Kandidato asmens

duomenys nedelsiant sunaikinami, tačiau tokiu atveju Bendrovė neturės Kandidato asmens duomenų

Kandidatų duomenų bazėje.

26. Kandidatų asmens duomenys gali būti teikiami:

26.1. duomenų tvarkytojams;

26.2. Bendrovės darbuotojams, į kurių funkcijas įeina asmens duomenų tvarkymas ,bei kurie privalo

tvarkyti asmens duomenis vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Tvarkydami asmens duomenis,

Bendrovės darbuotojai laikosi asmens duomenų apsaugos, konfidencialumo bei kitų reikalavimų;

26.3. įmonėms ar kitoms organizacijoms, santykiuose su kuriais Bendrovei atstovauja jos darbuotojai.

Teikiami tie asmens duomenys, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą atstovavimą Bendrovei;

26.4. Valdžios institucijoms, esant jų teisėtam prašymui ar siekiant įgyvendinti teisės aktų

reikalavimus.


VII. SLAPUKAI

27. Pagrindinis slapukų tikslas – atpažinti duomenų subjektų poreikius, geriau prisitaikyti prie

duomenų subjektų poreikių ir padaryti Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių ar

Bendrovės administruojamo tinklalapio veikimą kuo efektyvesnį ir naudingesnį duomenų subjektui.

28. Sesijos slapukai skirstomi į :

28.1. sesijos (veikimą gerinančius) slapukus. Šie slapukai pagerina Svetainės, Bendrovės

administruojamų tinklaraščių ir Bendrovės administruojamo tinklalapio veikimą ir renka bendro

pobūdžio, šifruotą (anoniminę) informaciją apie naudojimą konkrečia interneto svetaine;

28.2. analitiniai (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai įgalina Bendrovę suskaičiuoti Svetainės,

Bendrovės administruojamų tinklaraščių bei Bendrovės administruojamo tinklalapio lankytojus, matyti,

kaip vartotojai, naudodamiesi šiomis svetainėmis, po jas juda. Jų pagalba pagerinamas Svetainės,

Bendrovės administruojamų tinklaraščių bei Bendrovės administruojamo tinklalapio veikimas,

užtikrinant, kad tai atitiktų duomenų subjekto lūkesčius.

28.3. funkciniai slapukai, kurie padeda atpažinti Svetainės, Bendrovės administruojamų tinklaraščių

bei Bendrovės administruojamo tinklalapio vartotojus, kai jie dar kartą apsilanko jose. Tai įgalina

Bendrovę pateikti socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook) pagal vartotojų poreikius pritaikytą turinį.

29. Konkretų slapukų sąrašą, informaciją apie saugojimo terminą, naudojimo tikslą, renkamus

duomenis galite rasti paspaudę šią nuorodą .

30. Duomenų subjektas turi teisę savo naršyklėje išjungti slapukus, tačiau tokiu atveju Bendrovė

negali užtikrinti, kad jis galės naudotis dalimi funkcijų, kurios yra būtinos, kad Svetainė, Bendrovės

administruojami tinklaraščiai bei Bendrovės administruojamas tinklalapis veiktų tinkamai.

31. Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ar kaip pašalinti jau

esamus slapukus, duomenų subjektas gali sužinoti paspaudęs šią nuorodą:

https://www.aboutcookies.org/ .


VIII. SOCIALINIAI TINKLAI

32. Duomenų subjekto pateikiama informacija Bendrovei, kurią jis pateikia per Bendrovės paskyras

socialiniuose tinkluose, kontroliuojama konkretaus socialinio tinklo valdytojo.

33. Bendrovė šiuo metu turi šias paskyras socialiniuose tinkluose:

33.1. https://www.facebook.com/homeabcbaldai

34. Kilus klausimų dėl duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo Politikos 33 punkte

nurodytuose tinkluose, rekomenduotina susisiekti su tais socialinių tinklų valdytojais bei perskaityti jų

pateikiamus privatumo pranešimus.